VU vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimo principai

VU kuriamos studijų kokybės vadybos sistemos tikslas – puoselėti kokybės kultūrą ir užtikrinti studijoms keliamų strateginių tikslų įgyvendinimą.

VU studijų kokybės užtikrinimo politikos ir kokybės gerinimo strategijos projektas buvo kuriamas remiantis VU misijoje įtvirtintomis vertybėmis, Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis, socialinės atsakomybės ir partnerystės principais, Europos kokybės vadybos fondo Tobulumo modelio principais. Artimiausiu metu jis bus svarstomas VU Studijų komitete ir akademinių reikalų prodekanų susirinkime.

VU Studijų kokybės užtikrinimo politikos ir kokybės gerinimo strategijos projekte numatyti universiteto bendrieji tikslai ir kryptys studijų kokybės užtikrinimo ir tobulinimo srityje, įvardyti pagrindiniai studijų kokybės vadybos principai:

  • Mokslinių tyrimų aplinka ir mokslo rezultatais bei mokymosi paradigma grįstos studijos.

Universitetas palaiko ir puoselėja motyvuojančią studijų aplinką, kuri sistemingai ir nuosekliai skatina mokymąsi ir suteikia studijuojančiajam paskatų bei reikiamų gebėjimų tapti aktyviu studijų proceso dalyviu, atsakingu už mokymąsi. Studijose ugdoma argumentavimo ir kūrybingumo, kritinio mąstymo kultūra, socialinė atsakomybė, gebėjimas spręsti problemas, nuolat atsinaujinti, suprasti, priimti ir toleruoti pasaulio ir visuomenės įvairovę. Motyvuojanti studijų aplinka lemia ir dėstytojo aktyvumą, susiklosčiusių tradicinių hierarchinių santykių su studentais kaitą: dėstytojas ne tik kuria mokymosi aplinką, sudarančią galimybes studento mąstymo ir veiklos kaitai, skatinančią jo atsakomybę, bet ir, bendradarbiaudamas su studentais, mokosi, kaip šią aplinką nuolatos tobulinti. Vienas iš studijų programų kūrimo ir atnaujinimo bei mokymusi grįstų studijų proceso organizavimo kokybės užtikrinimo veiksnių yra atsižvelgimas į studento poreikius. Tai reikalauja bendruomenės nuostatų, požiūrio į studijas ir mokymo bei mokymosi metodus kaitos, studentų mokymosi krūvio sampratos peržiūros. Šiai kaitai užtikrinti būtina dėstytojų didaktinės kompetencijos plėtra, atitinkamų paramos struktūrų studentams bei dėstytojams sukūrimas, dėstytojų pedagoginio darbo apskaitos, reikiamų mokymosi aplinkos sąlygų (auditorijų, laboratorijų, įrangos, informacinių išteklių ir pan.) sudarymas.

  • Atvirumas ir tarptautiškumas.

Universitetas yra atviras geriausiems savo srities specialistams: mokslininkams, dėstytojams, administratoriams, kurie geba kurti ir puoselėti motyvuojančią studijų aplinką ir veiksmingą studijų paramą. Tam, kad dėstytojai gebėtų priimti žinių visuomenėje kylančius iššūkius ir aktyviai dalyvauti mokymosi visą gyvenimą procese, kad tam motyvuotų savo studentus, būtina kurti akademiniam personalui palankią ir patrauklią darbo aplinką, užtikrinti nuolatinį dėstytojų kvalifikacijos kėlimą ir mokslinio bei pedagoginio darbo meistriškumo pripažinimą ir skatinimą.

Studijų kokybės užtikrinimas glaudžiai siejamas su studijų proceso tarptautiškumu. Universitetas siekia laiduoti tokį tyrimų ir studijų lygį, kuris leistų lygiomis teisėmis dalyvauti tarptautinio mokslinio bendradarbiavimo veikloje, būti aktyviu ir atsakingu tarptautinės akademinės bendruomenės nariu. Todėl universitete kuriama lanksti studijų sistema, kryptingai telkiami ištekliai studijų programoms įgyvendinti ir atskiriems dalykams (moduliams) užsienio kalbomis dėstyti universiteto mokslininkų vykdomų pažangiausių mokslinių tyrimų srityse ir regiono specifiką atspindinčiose ir didžiausią konkurencinį potencialą turinčiose studijų kryptyse.

  • Atsakomybė ir pasitikėjimas.

Sistemingam ir nuolatiniam studijų ir joms poveikį turinčių veiklų kokybės gerinimui ir kokybės kultūros puoselėjimui reikalingas visų universiteto bendruomenės narių sąmoningumas, įsipareigojimas, sutelktos pastangos ir efektyvus, geranoriškas ir veiksmingas dialogas puoselėjant diskusijos, bendradarbiavimo, pasitikėjimo aplinką. Pasitikėjimas universiteto bendruomene ir jos atsakomybė už studijų kokybės užtikrinimą ir nuolatinį gerinimą grindžiamas ne tik vertybių, įsipareigojimų artikuliavimu ir viešinimu, studijų kokybės informacijos atvirumu, skaidrumu ir viešinimu, bet ir gebėjimu pateikti savo deklaruojamų siekių įgyvendinimą patvirtinančius įrodymus.

  • Nuolatinis gerinimas ir kaita.

Besikeičiančių visuomenės ir valstybės reikmių ir siekių, mokslo pažangos, darbo rinkos pokyčių, studijuojančiųjų poreikių ir lūkesčių tenkinimas yra viena iš priežasčių, lemiančių universiteto siekį moksle ir studijose taikyti inovacijas, gerinti studijų ir joms poveikį turinčių veiklų kokybę. Siekiant sėkmingai įgyvendinti pokyčius, reikalingos studijų kokybės užtikrinimo sąsajos su strateginiu planavimu, visos bendruomenės sąmoningas įsipareigojimas, suinteresuotųjų į(si)traukimas, gerosios praktikos pripažinimas ir sklaida, refleksijos ir veiklos rezultatų įsivertinimo ir jų panaudojimo studijų kokybės gerinimui skatinimas, organizuota patikimų duomenų kaupimo, saugojimo ir analizės sistema, rėmimasis faktais ir atsakomybės paskirstymas priimant ir įgyvendinant sprendimus dėl studijų kokybės tobulinimo, kokybės tobulinimo sprendimų vykdymo priežiūra.

Remiantis studijų kokybės vadybos principais, šiuo metu kuriamas universiteto studijų kokybės vadybos sistemos kokybės vadovas, kurio tikslas – pasiskirstyti atsakomybę dalyko, studijų programų, akademinio padalinio ir universiteto veiklos kokybės užtikrinimo ir gerinimo lygmeniu, rengiami ir atnaujinami studijų kokybės vadybos sistemos dokumentai.

VU Kokybės vadybos centras

Universiteto naujienos