STUDIJŲ PROGRAMŲ KOKYBĖS VALDYMAS: UNIVERSITETO BENDRUOMENĖS NARIŲ MOKYMAI
Submitted by viktorija on Thu, 2012-11-29 17:11

Įgyvendinant projektą „VU vidinės studijų kokybės sistemos  kūrimas ir įgyvendinimas“, kuriamos

priemonės, padėsiančios Universiteto bendruomenės nariams įgyvendinti savo veiklas. Viena iš šių priemonių – parengta metodinė medžiaga „Studijų programų kokybės valdymas“.

 Šiuo kursu siekiama padėti studijų programų iniciatoriams ir esamiems bei būsimiems studijų komitetų pirmininkams ir nariams įgyti pagrindinių žinių ir gebėjimų, reikalingų rengiant naujas ir analizuojant, vertinant bei tobulinant vykdomas studijų programas.

Remiantis parengtu kursu, lapkričio 27 d. vyko Universiteto bendruomenės narių mokymai. Metodinę medžiagą parengė ir mokymus teikė Filologijos fakulteto dėstytojos doc. Inesa Šeškauskienė ir doc. Diana Šileikaitė – Kaishauri bei  Studijų direkcijos Studijų programų skyriaus darbuotoja Rasa Šlikaitė.

 

Kurso medžiagos patalpinimas VU Virtualioje mokymosi aplinkoje sudarė galimybes aktyviam mokymosi procesui – mokymų metu dalyviai atliko užduotis, padedančias įsisavinti pateiktą informaciją, gavo užduotis savarankiškam medžiagos studijavimui.

 

 Mokymuose dalyvaujantys domėjosi reikalavimais studijų programos sandarai, žmogiškųjų išteklių

studijų programos įgyvendinimo užtikrinimo klausimais, išorinio studijų programos vertinimo reikalavimais ir procesu, savianalizės suvestinės rengimo procesu, vidiniu studijų programos kokybės valdymu ir pan.

 Diskusijų grupėse metu prisiminta Belgijos Gento universiteto studentų darbo krūvio skaičiavimo praktika, pasidalinta Vilniaus universiteto dėstytojų individualiai atliekamais studento darbo krūvio skaičiavimo pavyzdžiais, diskutuota apie kitose šalyse esančias studijų programų išorinio vertinimo tvarkas bei praktikas, kompetencijomis ir studijų sieki

niais grįstų studijų programų rengimo iššūkius, studijų dalykų aprašus, studijų programos absolventų įsidarbinamumo problemas.

    

 Atsižvelgiant į mokymuose dalyvavusiųjų pateiktus siūlymus ir komentarus, mokymų medžiaga bus toliau tobulinama siekiant ją dar daugiau pritaikyti darbuotojų poreikiams.

 Mokymų medžiaga yra prieinama visiems Universiteto bendruomenės nariams VU Virtualiojo mokymosi aplinkoje (Kokybės vadybos centro skiltyje).  Dėl prisijungimo teisių suteikimo prašome kreiptis el. p. adresu kokybesvadyba@cr.vu.lt; tel. nr. 2867196.

 Įgyvendinant tikslą plėtoti Vilniaus universiteto darbuotojų, atsakingų už kokybės vadybos sistemos kūrimą ir įgyvendinimą, žinias ir kompetencijas, ateinančiais metais bus vykdomi mokymai doktorantūros studijų kokybės valdymo, Universiteto kokybės kultūros formavimo, studijų kokybės vadybos sistemos vidaus tobulinimo, studijų informacijos valdymo temomis.

 

Susidomėjusius planuojamais vykdyti mokymais, maloniai prašome dėl išsamesnės informacijos kreiptis į VU Kokybės vadybos centrą (el. p. kokybesvadyba@cr.vu.lt; tel. nr. 2867196).

Mokymai yra finansuojami pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1.-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ iš Europos socialinio fondo lėšų.