DISKUSIJOS STUDIJŲ KOKYBĖS TEMA TĘSIASI
Submitted by viktorija on Thu, 2013-02-07 11:06

„VU vidinės studijų kokybės  sistemos  kūrimo ir įgyvendinimo“ projekto metu puoselėjant kokybės kultūrą Vilniaus universitete, 2013 m. pavasario semestre tęsiamos padalinių kokybės koordinatorių inicijuojamos atviros diskusijos kiekvienam padaliniui aktualiausia studijų kokybės užtikrinimo tema.

Šių metų sausio 16 dieną Medicinos fakulteto kokybės koordinatorius prof. Rimantas Stukas į renginį „Studijų programos savianalizės svarba studijų kokybės gerinimui“ sukvietė studijų programų komitetų narius, dėstytojus, studentus bei administracijos darbuotojus.

Susitikimo metu KVC direktorė dr. Inga Milišiūnaitė pristatė naujausius 2012 metais atlikto tyrimo „VU akademinio personalo pasitenkinimą darbu laiduojantys veiksniai“ duomenis. Medicinos fakulteto dėstytojų nuomone, studijų kokybei didžiausią įtaką turi studentų motyvacija mokytis, dėstytojų ir studentų aprūpinimas reikalinga laboratorine, programine įranga, studentų pasirengimas studijomis, studentų grupių dydis paskaitų metu. Taip pat Medicinos fakulteto dėstytojai pageidautų didesnio darbo užmokesčio, platesnių kvalifikacijos kėlimo, stažavimosi kitose mokslo institucijose galimybių, veiksmingesnės pedagoginės veiklos pripažinimo sistemos ir pan.

Odontologijos studijų programos komiteto pirmininkė prof. Vytautė Pečiulienė kolegų dėmesį atkreipė į labiausiai išorės ekspertų akcentuojamus studijų programos vertinimo aspektus – tikslias studijų programos tikslų formuluotes, įgyjamų kompetencijų išsamius apibrėžimus, programos privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų sandų pateikimą ir pan. Profesorė taip pat pabrėžė, jog rengiant antrosios studijų pakopos programos savianalizę būtina didesnį dėmesį skirti studentų pasirengimo moksliniam tiriamajam darbui, dalyvavimo mokslinėje veikloje aprašymui.

    

1 pav., 2 pav. Diskusija Medicinos fakultete

3 pav. Diskusija Medicinos fakultete

 

 Prasidėjus pavasario semestrui Chemijos fakulteto tarybos posėdis buvo skirtas studijų kokybės užtikrinimo problemoms svarstyti. Vasario 6 d. diskutuoti tema „Kokybiškų studijų organizavimas. ECTS kreditai" susirinkusiems katedrų vedėjams, dėstytojams, studentams Akademinių reikalų prodekanas prof. Rimantas Raudonis skaitė pranešimą, kuriame trumpai apžvelgė rudens sesijos rezultatus: studentų, turinčių skolas, skaičių pagal kursus ir studijų programas, auditoriniams užsiėmimams ir savarankiškam darbui studijuojančių pirmoje ir antroje pakopose skirto darbo laiko pasiskirstymą. Pranešime taip pat aptartos studijų metu ugdomos dalykinės ir bendrosios kompetencijos. Daug diskusijų sukėlė bendrųjų kompetencijų ugdymo svarbos klausimas, dėstytojai aptarė, kokias bendrąsias kompetencijas jie ugdo dėstydami dalykus.

Pranešime aptariant į studentą orientuotų studijų naudą, diskutuota apie motyvaciją mokytis, studentų skatinimą diskutuoti paskaitų metu. Fizikinės chemijos katedros vedėjas prof. Arūnas Ramanavičius teigė, jog ne visada studentus pavyksta įtraukti diskutuoti paskaitų metu. Kaip viena to priežasčių paminėtas fakultete vykdomų studijų programų studentų didesnis polinkis atlikti individualius darbus ir tyrimus. Trumpai aptarta nusirašinėjimo tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų metu problematika. Nusirašinėjimui mažinti prof. Rimantas Raudonis siūlė prisiminti Bloom‘o taksonomiją: kai egzamino užduoties tikslas yra tik žinių patikrinimas, studentams atsiranda galimybė elgtis nesąžiningai - priešingai nei tuo atveju, kai egzamino metu skiriama užduotis, orientuota į teorijos analizę ar jos pritaikymą praktikoje. Profesorius dalinosi patirtimi per koliokviumus ir egzaminus taikantis „A4 formato metodą“. Studentai ne tik gali, bet ir yra skatinami į egzaminą atsinešti savo ranka rašytą iki dviejų A4 formato puslapių kurso konspektą – pagrindines sąvokas, formules bei panašią informaciją.

4 pav. Chemijos fakulteto kokybės koordinatorius prof. Rimantas Raudonis skaito pranešimą

 

5 pav. Diskusija Chemijos fakultete

 

Vasario 13 d. Gamtos mokslų fakulteto kokybės koordinatorės  doc. Reginos Prapiestienės iniciatyva organizuotas renginys „Studijų pertvarka: mitai ir tikrovė“.

Diskusijoje dalyvavo fakulteto administracija, katedrų vedėjai, dėstytojai, VU SA GMF pirmininkas.  Dekanas prof. Osvaldas Rukšėnas pradėdamas diskusiją pristatė atliktus darbus atnaujinant fakulteto laboratorijas ir auditorijas.

Studijų direkcijos darbuotojos Daiva Lepaitė skaitė pranešimą „Studijų (per)tvarka: mitai ir tikrovė“, kuriame pristatė Studijų direkcijos požiūrį į dažnai keliamus su studijomis susijusius mitus, o Rasa Šlikaitė aptarė pagrindinius fakulteto studijų programų savianalizės klausimus, išorinio vertinimo išvadas bei vertinimo metu kilusius sunkumus.

Geografijos ir kraštotvarkos katedros vedėjas dr. Darijus Veteikis pristatė vykdomo projekto „Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo srityje, rengimo tobulinimas (BIOGEONAUDA-A)“ veiklas ir jų rezultatus.

Diskutuojant apie studijų pertvarkos mitus ir tikrovę fakultete, susirinkusieji akcentavo studentų motyvacijos, studentų ir dėstytojų mobilumo, dėstytojų pedagoginės kompetencijos problemas bei šių problemų sprendimo poreikį.

 

6 pav., 7 pav. Diskusija Gamtos mokslų fakultete

 

Filologijos fakulteto kokybės koordinatorė doc. Nijolė Juchnevičienė  vasario 14 d. organizavo renginį „Veiksminga komunikacija kaip kokybės kultūros dalis“. Renginyje dalyvavo  VU SA atstovai, katedrų vedėjai, dėstytojai.

Renginyje dalyvavę informacinių technologijų sprendimų ir konsultacijų bendrovių „Computer Sciences Corporation“ (CSC) antrinės bendrovės „CSC Baltic“ atstovai pristatė savo kompanijoje vykstančios vidinės ir išorinės komunikacijos patirtį.

Renginio metu diskutuota apie tai, kaip fakultete vyksta komunikacija tarp dėstytojo ir studento, dėstytojų, atskirų katedrų. Taip pat aptartos fakultete naudojamos komunikacijos priemonės, jų veiksmingumas pasiekiant skirtingus adresatus ir gaunant iš jų grįžtamąjį ryšį.

 

8 pav., 9 pav. Diskusija Filologijos fakultete

 

Kokybės koordinatorė doc. Renata Matkevičienė vasario 21 d.  Komunikacijos fakultete organizavo diskusiją „Studijų kokybė: studijų procesas, dalyviai ir jų atsakomybės“. Docentė diskusiją pradėjo akcentuodama, jog pagrindiniai studijų proceso dalyviai studentai ir dėstytojai, kiti šiame procese dalyvaujantys – katedros, fakultetai, centrinė administracija atlieka tik palaikomąją funkciją užtikrinant studijų proceso kokybę. Docentės manymu, didesnę dalį atsakomybės bei įsipareigojimų studijų procese turėtų prisiimti ir studentai.

Diskusijoje dalyvavusios fakulteto studentų atstovės Justina Steiblytė ir Eglė Rimšaitė pritarė docentei, jog studentai studijų procese turėtų prisiimti didesnę atsakomybės dalį už savo mokymosi rezultatus. Studentės trumpai apžvelgė šio fakulteto studentams svarbius kokybiškas studijas užtikrinančius klausimus: akademinį sąžiningumą, rašto darbų kokybę, aiškią egzaminų atsiskaitymo tvarką, tikslingą studentų atstovavimą Studijų programų komitetuose bei Senate.

Dėstytojai diskusijoje kėlė vyraujančią studentų pasyvumo problemą paskaitų metu. Doc. Povilo Abariaus nuomone, kai studentai paskaitų metu yra aktyvūs ir uždavinėja klausimus, diskutuoja, dėstytojui yra lengviau įvertinti su kokio pasirengimo lygio auditorija jis dirba, kas studentams neaišku ir į ką labiau paskaitų metu reikėtų atkreipti dėmesį. Daktaras Andrius Gudauskas dalinosi patirtimi, jog studentams aktyviau dalyvaujant paskaitose, dėstytojas įdeda daugiau pastangų tokioms paskaitoms pasiruošti, kyla motyvacija dėstyti. Dėstytojas pasidalino užsienio universitetuose pamatyta praktika dėstytojams lankyti vienas kito paskaitas taip dalinantis patirtimi, siūlė šią praktiką išbandyti ir kolegoms.

Doc. Vita Mozūraitė dalinosi patirtimi, kaip paskaitose sudomina studentus. Dėstytoja teigė, jog nors ir studentų atsiliepimai apie jos dėstomą dalyką yra itin geri, tačiau ją dar labiau džiugintų geresni studentų mokymosi rezultatai.  

Dauguma susirinkusių dėstytojų teigė, jog jiems trūksta psichologijos, auditorijos valdymo, pedagoginės kvalifikacijos tobulinimui skirtų kursų. Siūlė tokiems mokymams pritaikyti ir virtualią mokymosi aplinką.  

10 pav., 11 pav. Diskusija Komuniikacijos fakultete

12 pav. Komuniikacijos fakulteto studentų atstovės Justina Steiblytė
bei Eglė Rimšaitė skaito pranešimą

 

Grįžtamojo ryšio svarbos studijų kokybės tobulinimui klausimai gvildenti Teisės fakultete vasario 22 d. Diskusijai padalinio bendruomenės narius sukvietęs šio fakulteto kokybės koordinatorius, akademinių reikalų prodekanas doc. Haroldas Šinkūnas pristatė būdus, kuriais fakultete į studijų kokybės užtikrinimą įtraukiami studijų proceso dalyviai ir kaip gaunamas bei naudojamas jų grįžtamasis ryšys apie studijas. Pristatyti ir naujausi 2012 m. atliktos akademinio personalo apklausos apie darbą Universitete duomenys.

Susirinkusiems prodekanas pasidžiaugė, jog Teisės fakulteto dėstytojai yra vieni iš labiausiai patenkintų ir besididžiuojančių darbu Universitete darbuotojų. Remiantis tyrimu, dėstytojus tenkina informacijos sklaida padalinyje, teikiama metodinė ir administracinė pagalba, padalinio veiklų vadyba ir bendra darbo atmosfera padalinyje. Visgi dėstytojai norėtų didesnio darbo užmokesčio, veiksmingesnės pedagoginės veiklos pripažinimo sistemos, didesnių kvalifikacijos kėlimo, stažavimosi kitose mokslo institucijose galimybių, platesnio planuojamų pokyčių padalinyje ir Universitete pristatymo ir aptarimo bendruomenės tarpe ir pan.

Kokybės vadybos centro vadovė dr. Inga Milišiūnaitė diskusijos metu pristatė 2012 m. atliktos studentų apklausos apie bendrą pasitenkinimą studijomis rezultatus (tiek akademinio personalo, tiek studentų apklausų ataskaitos pateikiamos informacinės sistemos Kokybės vadybos centro skiltyje „Grįžtamasis ryšys“). 

Didžioji dalis Teisės fakulteto studentų yra patenkinti studijomis bei rekomenduotų kitiems savo studijuojamą studijų programą. Studentai mano, kad kokybiškas studijas labiausiai lemia naujų žinių ir įgūdžių įgijimas studijų metų, studentų aprūpinimas reikalingais vadovėliais, prenumeruojamomis duomenų bazėmis, aiškus ir nuoseklus žinių pateikimas bei objektyvus žinių vertinimas. Studentai pageidautų geresnio jų aprūpinimo reikalingais vadovėliais, dar didesnio atsižvelgimo į jų išsakomus lūkesčius dėl studijų proceso ir studijuotų dalykų tobulinimo, labiau subalansuoto santykio tarp auditorinio ir savarankiško darbo krūvių.  

Grįžtamojo ryšio gavimą iš studentų dėstytojui apie jo dėstytą dalyką per Universiteto apklausų sistemą aptarė doc. Daiva Petrylaitė. Diskusijoje docentė pristatė savo praktiką tobulinant dalyką remiantis studentų atsiliepimais bei pateikė pasiūlymus dabar naudojamos sistemos tobulinimui. 

Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Teisės fakultete  pirmininkė Edita Valatkaitė diskusijos metu pristatė studentų požiūrį į grįžtamojo ryšio gavimą. Taip pat aptarta ir studentų menko aktyvumo išsakant savo nuomonę problema. Pasak studentų atstovės, aktyvumą lemia studentų noras nedelsiant matyti įvykusius pokyčius bei informacijos apie įgyvendintus pokyčius stygius. 

Bendrai sutarta, jog prie studentų švietimo apie jų nuomonės svarbą kokybės gerinimui turi prisidėt i ne tik Studentų atstovybė, padalinio administracija, bet ir dalykus dėstantys dėstytojai. Taip pat sutarta ieškoti būdų, kaip studentus plačiau informuoti apie pokyčius, kurie buvo įgyvendinti atsižvelgiant į jų nuomonę. 

13 pav. Diskusija Teisės fakultete

          

14 pav., 15 pav. Pranešimus skaito Teisės fakulteto kokybės koordinatorius doc. Haroldas Šinkūnas
bei doc. Daiva Petrylaitė

16 pav. Pranešimą skaito VU Studentų
atstovybės Teisės fakultete pirmininkė Edita Valatkaitė

 

Pavasario semestro metu planuojami renginiai:
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute (renginio tema- "Studijų ir mokslo integracija")
Fizikos fakultete

Tiksli informacija apie planuojamus renginius padaliniuose bus atnaujinta.

Apie rudens semestre vykusias diskusijas studijų kokybės užtikrinimo tema Ekonomikos, Filosofijos, Kauno humanitariniame, Istorijos, Matematikos fakultetuose bei Orientalistikos centre ir Užsienio kalbų institute kviečiame skaityti čia.

Finansuojama pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1.-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ iš Europos socialinio fondo lėšų.