Grįžtamasis ryšys apie studijų kokybę

2007-2013 m VU Strateginiame veiklos plane akcentuojamas visų suinteresuotųjų studijų kokybe dialogas, t. y. nuolatinė studijų programų peržiūra turėtų remtis studentų, absolventų, dėstytojų, darbdavių nuomone. VU vidinė studijų kokybės vadybos sistema numato aktyvų VU bendruomenės dalyvavimą kokybės kultūros formavime, studijų kokybės užtikrinime, paskirstant atsakomybę visiems studijų proceso dalyviams.

Universiteto studijų proceso dalyvių grįžtamojo ryšio sistemos kūrimo ir įgyvendinimo tikslas – efektyviai ir sistemintai matuoti studijų proceso dalyvių lūkesčius bei poreikius ir jų patenkinimą.

Grįžtamasis ryšys iš studijų proceso dalyvių apima studentų (apie atskirus studijų dalykus, apie studijų programą bendrai, apie studijų sąlygas ir t.t.), dėstytojų (apie studentų pasirengimą ir motyvaciją, studijų programą, darbo aplinkos sąlygų užtikrinimą, kvalifikacijos kėlimo sąlygas, motyvavimo sistemą ir t.t.), absolventų ir darbdavių (apie įgytas žinias ir įgūdžius žinių ir įgūdžių pakanka, ar jos naudingos ir kt.), partnerių, darbdavių, visuomenių draugijų atsiliepimus ir vertinimus.

Grįžtamojo ryšio gavimo organizavimą ir vykdymą reglamentuoja Rektoriaus įsakymu tvirtinama VU studijų proceso dalyvių grįžtamojo ryšio organizavimo tvarka. Studijų proceso dalyvių grįžtamojo ryšio kriterijų ir indikatorių sistema yra rengiama bendradarbiaujant su šių grupių atstovais, grįžtamojo ryšio gavimas vykdomas naudojant šios tvarkos prieduose esančias rekomendacines anketas.

Vykdant studentų apklausas apie konkrečius studijuotus dalykus naudojama Rekomendacinė bendrauniversitetinė dalyko anketa.

Siekiant efektyvaus grįžtamojo ryšio iš studijų proceso dalyvių ir gautų duomenų panaudojimo studijų kokybės tobulinimui, Universitete kuriama ir diegiama VU elektroninė apklausų sistema. Ši sistema informacinėje sistemoje skiltyje „Apklausos“:    

  • sudaro galimybes kiekvienam studentui anonimiškai išreikti savo nuomonę apie studijas, įskaitant ir konkrečius studijuotus dalykus (plačiau: studentams).
  • dėstytojams tiesiogiai pateikia studentų atsiliepimus apie jų dėstomus dalykus (plačiau: dėstytojams).
  • studijų programos komitetui tiesiogiai pateikia studentų atsiliepimus apie studijų programos dalykus; 
  • padalinio administracijai tiesiogiai pateikia studentų atsiliepimus apie visų padalinio studijų programų dalykus.  

Periodiškai Universitete VYKDOMOS apklausos:  

  • pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų apklausos apie konkrečius kiekviename semestre studijuotus dalykus;
  • pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų apklausos bendrą pasitenkinimą kiekvieno semestro studijomis (detalūs duomenys pagal studijų programas skelbiami vidiniame VU tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skyrelyje "Grįžtamasis ryšys");
  • trečiosios studijų pakopos studentų apklausos apie doktorantūros studijas;
  • akademinio personalo apklausos apie darbą Universitete.

Absolventų, darbdavių, socialinių dalininkų ir partnerių apklausas pagal poreikį vykdo studijų programų komitetai, padalinio administracija ir Studentų atstovybė.

Grįžtamojo ryšio iš studijų proceso dalyvių duomenų naudojimas: dėstytojai naudoja dėstomo dalyko tobulinimui, studijų programos komitetas ir akademinio kamieninio padalinio administracija - nuolatiniam studijų programos kokybės užtikrinimui ir tobulinimui, savianalizės rengimui išoriniam studijų programos vertinimui, ketinamų vykdyti studijų programų analizei, studijų komitetas - vidiniam studijų programos vertinimui ir tobulinimui, atestacijos komisija - dėstytojų atestacijai, akademinio kamieninio padalinio administracija ir Universiteto administracija - padalinio ir Universiteto veiklų tobulinimui.

Grįžtamojo ryšio iš studijų proceso dalyvių duomenys skelbiami VU Kokybės vadybos centro tinklalapyje skiltyje „Apklausų apie studijų kokybę rezultatai“ ir vidinio Universiteto tinklalapyje Kokybės vadybos centro skiltyje „Grįžtamasis ryšys“.  

 

·  VU Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo ataskaita 2012 m. (ataskaitapatalpinta vidiniame VU tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skiltyje);

·  VU Trečiosios studijų pakopos studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo ataskaita 2012 m. (ataskaita patalpinta vidiniame VU tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skiltyje);

·  VU akademinio personalo pasitenkinimą darbu laiduojančių veiksnių tyrimo ataskaita 2013 m. (ataskaita patalpinta vidiniame VU tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skiltyje).