Projekto rezultatai

PROJEKTO REZULTATAI (atnaujinta 2013-12-31):

VU studijų kokybės vadybos sistemos išorinis vertinimas:

· Ataskaita lietuvių kalba / Atskaita anglų kalba 

Parengti, atnaujinti dokumentai:

· VU studijų kokybės užtikrinimo politika ir kokybės gerinimo strategija (2013-2015 m.)/
Studies quality assurance policy and quality improvement strategy at Vilnius University (2013-2015)

· Kokybės vadovas/ Quality handbook

· VU Studijų nuostatai

· VU Studijų programų reglamentas

· Vilniaus universiteto doktorantūros studijų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas

· Studijų pasiekimų vertinimo tvarka

· VU Dėstytojų (mokslo darbuotojų) kvalifikacijos kėlimo ir kompetencijų plėtotės rezultatų stebėsenos ir vertinimo tvarkos aprašas (patalpinta vidiniame VU tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skiltyje)

· VU Studentų chartija

· Informacijos apie studijų kokybę valdymo ir sklaidos vidaus ir išorės suinteresuotosioms grupėms tvarkos aprašas (patalpinta vidiniame VU tinklalapyje, Studijų direkcijos skiltyje)

· Grįžtamojo ryšio gavimo anketos (patalpinta vidiniame VU tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skiltyje).

Sukurtos ir įdiegtos informacinės sistemos:

· VU studijų kokybės vadybos informacinė sistema (VUSKVIS) (šios sistemos paskirtis - nuolatos stebėti Vilniaus universiteto studijų kokybės rodiklius, centralizuotai juos kaupti, apdoroti ir pateikti suinteresuotiems dalyviams visą studijų kokybės įsivertinimui reikalingą informaciją). Jungdamiesi prie sistemos naudokite Google Chrome arba Mozilla Firefox naršyklę. Prisijungimas: VU E. tapatybių valdymo sistemoje registruotas vartotojo vardas ir slaptažodis).

 · VU projektų valdymo sistema (VUPVIS) (šios sistemos paskirtis - sukurti efektyvius projektų valdymo ir situacijų analizės instrumentus).

Metodinė medžiaga:

· „VU DĖSTYTOJO VADOVAS“.

· VU Virtualioje mokymosi aplinkoje (Dėl prisijungimo prie e. kursų prašome kreiptis į VU ESEC darbuotoją Alina Kančialskytę el. p. alina.kancialskyte@esec.vu.lt arba tel. nr. 2366133):

Studijų programų kokybės valdymas, skirta padėti studijų programų iniciatoriams ir esamiems bei būsimiems studijų komitetų pirmininkams ir nariams įgyti pagrindinių žinių ir gebėjimų, reikalingų rengiant naujas ir analizuojant, vertinant bei tobulinant vykdomas studijų programas.

Doktorantūros studijų kokybės valdymas“, skirta atsakyti į kai kuriuos dažniausiai doktorantų vadovams ir doktorantams kylančius klausimus, pateikti idėjų ir patarimų, kurie galėtų įkvėpti ar paskatinti pakeisti nepasiteisinančius elgesio įpročius. Medžiaga pdf formatu: „Doktorantūros studijų kokybės valdymas“.

Universiteto kokybės kultūros formavimas“, skirta Universiteto administracijos darbuotojams, kurių pareigybės susijusios su studijų kokybės vadybos sistemos diegimu ir tobulinimu įgyti žinių apie aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo ypatumus Europos aukštojo mokslo erdvės kontekste, pagrindinius kokybės kultūros laidavimo ir puoselėjimo principus, kokybės kaip kaitos užtikrinimo iššūkius vidinio kokybės užtikrinimo sistemai, nuolatinio veiklos tobulinimo etapus.

VU studijų kokybės vadybos sistemos vidaus auditas", skirta studijų kokybės vadybos sistemos įgyvendinimo ir tobulinimo rezultatų analizavimui ir vertinimui, vidaus kokybės audito principų ir eigos supratimui bei atitinkamų praktinių gebėjimų atlikti vidaus kokybės auditą formavimui.

 „Informacijos valdymas studijų kokybės vadybos sistemoje“, skirta Universiteto administracijos darbuotojams supažindinti su studijų kokybės informacijos valdymu studijų kokybės vadybos sistemos bei patobulinti gebėjimus vykdant šios informacijos sklaidą vidaus ir išorės suinteresuotosioms grupėms. 

Projektų valdymo posistemė“, skirta Universiteto administracijos darbuotojams susipažinti ir įgyti praktinių gebėjimų naudotis Vilniaus universiteto projektų valdymo sistema.

VU bendruomenės mokymai:

· VU bendruomenės mokymai  - apmokyti 117 darbuotojai („Doktorantūros studijų kokybės  valdymas: metodinė medžiaga doktorantų vadovams ir doktorantams“, “Studijų programų kokybės valdymas: Universitete bendruomenės mokymai“, "VU studijų kokybės vadybos sistemos vidaus audito mokymai", "Projektų valdymo posistemė", „Universiteto kokybės kultūros formavimas“, „Informacijos valdymas studijų kokybės vadybos sistemoje“).

· Administracijos darbuotojų kompetencijų plėtra Europos kokybės vadybos fondo tobulumo modelio taikymo aukštajame moksle seminare „EFQM kompetencijos lyderiai“  - apmokyti 5 darbuotojai.

VU Akademinių kamieninių padalinių savianalizė: 

· 14 akademiniai kamieniniai padaliniai užpildė įsivertinimo klausimynus, 6 padaliniuose (Chemijos, Filosofijos, Matematikos ir informatikos, Kauno humanitarinio fakultetuose, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute ir Orientalistikos centre) atlikti vidaus kokybės auditai, kurių tikslas - nustatyti gerąją studijų kokybės praktiką ir parengti VU vidinės studijų kokybės vadybos sistemos tobulinimo rekomendacijos.

VU Bendruomenės nuomonės tyrimų rezultatai:

·  VU Pirmosios ir antrosios studijų pakopų studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo ataskaita 2012 m.(ataskaita patalpinta vidiniame VU tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skiltyje);

·  VU Trečiosios studijų pakopos studentų pasitenkinimo studijomis tyrimo ataskaita 2012 m.(ataskaita patalpinta vidiniame VU tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skiltyje);

·  VU akademinio personalo pasitenkinimą darbu laiduojančių veiksnių tyrimo ataskaita 2012 m. (ataskaita patalpinta vidiniame VU tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skiltyje).

 

Kokybės kultūros puoselėjimas: 

· Diskusijos padaliniuose aktualiais studijų kokybės užtikrinimo klausimais („Diskusijos studijų kokybės užtikrinimo tema“, „Diskusijos studijų kokybės užtikrinimo tema tęsiasi“).

·  4 dalykiniai VU administracijos darbuotojų vizitai į Airijos Korko ir Belgijos Gento universitetus („VU delegacijos vizitas Korko universitete (2012 m. gegužės mėn.“), „Studijų kokybės užtikrinimo geroji patirtis Gento universitete“, „VU atstovai Airijos Korko universitete sėmėsi patirties, kaip gerinti studijų kokybę“) - gerosios studijų kokybės vadybos patirties sėmėsi 26 Universiteto bendruomenės nariai.

· 5 administracijos darbuotojų kompetencijų plėtra Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo organizacijų organizuojamuose seminaruose.

·  Tarptautinės konferencijos Vidaus ir išorės dalininkų poveikis kokybės kultūrai 2013 m.“; „Studijų kokybės gerinimas dalijantis geriausia praktika 2011 m.“.

· Informacijos apie studijų kokybės užtikrinimą VU sklaida bendruomenės nariams ir suinteresuotosioms grupėms („Studijų kokybė VU Doktorantūroje: Inovatyvumo principai, finansavimas ir studentų motyvacija“, „Studijų kokybė užtikrina ne procedūros, bet mąstymas“, „Kokybės puoselėjimas Vilniaus universitete: tarp tradicijos ir naujovių“);

Kita informacija apie projekto veiklas skelbiama „Projekto naujienos“.