Studentams

STUDENTŲ DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI APIE APKLAUSAS

1. Studentų apklausos apie studijas – kas tai?

Nuo 2009 m. m. rudens semestro organizuojamos studentų apklausos apie:

  • semestro metu studijuotus dalykus – studentams suteikiama galimybė išsakyti savo nuomonę apie kiekvieną semestre studijuotą dalyką;
  • pasitenkinimą semestro studijomis – studentai gali išsakyti savo nuomonę apie bendrą pasitenkinimą studijomis Vilniaus universitete.

2. Kas atsakingas už apklausų vykdymą?

Apklausas organizuoja VU Kokybės vadybos centras, techninius sprendimus įgyvendina VU Informacinių technologijų taikymo centras.

3. Kas gali dalyvauti apklausose?

Studentų apklausose apie semestre studijuotus dalykus ir bendrą pasitenkinimą studijomis gali dalyvauti visų kursų pirmosios ir antrosios studijų pakopų Vilniaus universiteto studentai.

4. Kur studentai gali užpildyti klausimynus?

Studentai išreikšti savo nuomonę gali prisijungę prie savo informacinės sistemos adresu: https://klevas.vu.lt/pls/klevas/logon (prisijungimo vardas: simbolis „0“ ir studento pažymėjimo numeris; slaptažodis: naudojamas ir universitetiniam paštui tikrintis). Prisijungus prie informacinės sistemos, kairėje esančioje juostoje pasirinkti „Apklausos“.

5. Kodėl klausimynai talpinami studento informacinėje sistemoje?

Klausimynai talpinami studento informacinėje sistemoje pirmiausiai dėl studento patogumo – studentui prisijungus prie savo sistemos jam automatiškai pateikiamas studijuotų dalykų ir jį dėsčiusių dėstytojų sąrašas. Antra, tokiu būdu siekiama, kad apie studijuotus dalykus savo nuomonę išreiktų iš tiesų tie, kurie šiuos dalykus studijavo.

6. Ar studento duomenų konfidencialumas garantuojamas?

Pastebėjome, kad studentai nerimauja dėl KVC organizuojamų apklausų anonimiškumo, nes apklausų klausimynai yra talpinami studento informacinėje sistemoje. Atsakant į šiuos nuogąstavimus – užtikriname, kad studento pateikta nuomonė nėra susiejama su informacija, kuri leistų studentą identifikuoti – studento pavardė, vardas, pažymėjimo numeris ar kiti duomenys nėra išsaugojami apklausų rezultatų duomenų bazėje.

7. Kada vykdomos studentų apklausos?

Studentų apklausos organizuojamos praėjus mokslo metų semestrui: po rudens semestro – vasario mėnesį, po pavasario semestro – nuo gegužės mėnesio pabaigos iki kitų mokslo metų spalio mėnesio pradžios.

8. Kodėl studentai turėtų dalyvauti VU KVC organizuojamose apklausose?

Vienas iš būdų, sudarantis galimybę visiems studentams tiesiogiai dalyvauti studijų tobulinime – grįžtamojo ryšio apie studijas teikimas, išsakant savo nuomonę Universiteto organizuojamose studentų apklausose ar kitomis formomis. Nuomonės apie studijuotus dalykus pareiškimas yra ir kiekvieno studento pareiga, nes jie, kaip studijų proceso dalyviai, dalinai atsakingi už tai, kokios kokybės studijas gaus. Jei studentas nemato tiesioginės naudos sau ar mano, kad jo nuomonė nieko nepakeis Universiteto veikloje, jis tikrai klysta. Apklausų rezultatai daro įtaką Universitete priimamiems sprendimams; jie įtakoja tiek studento, pildžiusio anketą, studijas, tiek ir kitų akademinės bendruomenės narių veiklą. Studentų nuomonės paisymo ir pokyčių studijų procese pavyzdžių galima rasti VU KVC internetinės svetainės rubrikoje „Jūs sakėte – daroma“. Šioje skiltyje pradedama viešinti informacija apie studijų programų tobulinimą – konkrečius veiksmus ir priemones, kurios buvo ar yra atliekamos atsižvelgiant į studentų nuomonę ir pagrįstus lūkesčius. Informaciją šiai skilčiai rengia fakultetai, tad tikimės, kad artimiausiu metu tokios informacijos nuolat daugės – konkretūs pokyčiai ne tik bus įgyvendinti, bet ir viešinami, siekiant suteikti grįžtamąjį ryšį ir patiems studentams.

9. Kokie klausimai užduodami klausimynuose?

Dalyko anketą sudaro šios klausimų grupės: studijų turinys ir mokymosi aplinka, vertinimo kultūra, studentų bendrųjų gebėjimų ugdymas, akademinė tvarka ir etika. Taip pat studentui suteikiama galimybė parašyti savo komentarą apie studijuotą dalyką.

Pasitenkinimo studijomis anketa: klausimai, kuriose studento prašoma įvertinti savo bendrą pasitenkinimą studijomis universitete, semestre studijuotų dalykų turinio ir dėstymo kokybe, semestro studijų metu ugdomas bendruosius gebėjimus bei studentų akademinį sąžiningumą.

10. Koks skirtumas tarp Kokybės vadybos centro anketų ir dėstytojų/akademinių padalinių administracijos organizuojamų apklausų?

Kokybės vadybos centro vykdomose apklausose naudojamą bendrą universitetinę anketą sudaro klausimai, kurie yra pagrindiniai orientaciniai dėstymo kokybės kriterijai dėstytojui. Tarp jų yra tokie kaip, pavyzdžiui, paskelbtų vertinimo būdų ir kriterijų laikymasis, nuoseklus, suprantamas medžiagos pateikimas, dalykiškas, korektiškas bendravimas ir kt. Tačiau dėstytojas ar akademinių padalinių administracija gali ne tik laisvai naudoti šią anketą papildant ją sau aktualiais klausimais, bet ir naudoti kitą, savo sudarytąją. Ir be abejonės, sveikintina, kad dėstytojai siekia tiesioginio grįžtamojo ryšio iš studentų, nes dėstytojo vaidmuo ypač svarbus kuriant palankią mokymosi aplinką, taikant inovatyvius studijų metodus bei tobulinant studijų turinį. Tačiau taip pat būtina suvokti, kad tik sistemingas ir centralizuotas studentų apklausų vykdymas suteikia galimybę ne tik analizuoti, apibendrinti, bet ir numatyti bei valdyti kokybinius pokyčius kelių metų perspektyvoje. Todėl studentų dalyvavimas Kokybės vadybos centro vykdomose apklausose yra ypač svarbus.

11. Kam naudojami studentų apklausų duomenys?

Universitete yra patvirtinta Studijų proceso dalyvių grįžtamojo ryšio organizavimo tvarka, apibrėžianti, kaip naudojami studentų apklausų rezultatai. Studijų programų komitetai analizuoja studentų apklausų duomenis ir remiantis jais nustato studijų kokybės problemas bei rengia priemonių planą studijų kokybės problemoms spręsti.Akademinio kamieninio padalinio administracija užtikrina priemonių studijų kokybei gerinti įgyvendinimą ir vykdo gautų grįžtamojo ryšio rezultatų sklaidą.

Nuo 2010 m. priėmimo-atestacijos komisija atsižvelgia į studentų apklausų duomenis atestuodama dėstytojus.

12. Kokią įtaką daro studentų apklausų rezultatai dėstytojų vertinimui?

Universitete vykdoma pedagoginio ir mokslo personalo atestacija, vertinant, ar mokslo ir pedagoginis personalas atitinka einamas pareigas. Pagal dabar galiojančius nuostatus, atestavimo komisija, priimdama sprendimus dėl atestacijos, atsižvelgia ir į studentų apklausų apie dėstytojo dėstomus dalykus duomenis.

Kaip vieną iš pavyzdžių galima pateikti Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto praktiką, kur jau ne vienerius metus daug dėmesio skiriama studentų nuomonei apie studijuotus dalykus. Kai studentai išreiškia nepalankią nuomonę apie konkretų dalyką, organizuojamos administracijos ir studentų diskusijos, kurių metu aptariamos problemos ir ieškoma būdų, kaip jas spręsti. Be jokios abejonės, su studentų nuomone supažindinamas ir dalyką dėstantis dėstytojas. Jei studentų nuomonė apie tą patį dalyką nekinta per kelis metus, inicijuojami dalyko sando vertinimai, sprendžiamas klausimas dėl dėstytojo galimybių dėstyti dalyką.

Kitas pavyzdys – Ekonomikos, Chemijos, Matematikos ir informatikos fakultetų atvejai, kai atestuojant dėstytoją, tarp kitų vertinimo kriterijų naudojant ir studentų nuomonę apie dėstomus dalykus, keli dėstytojai buvo pašalinti iš pareigų. Tačiau tokio pobūdžio sprendimai, be abejonės, priimami atsižvelgiant į kelių metų apklausų duomenis.

O štai, pavyzdžiui, Chemijos, Teisės, Komunikacijos ir Filologijos fakultete išreikšti savo nuomonę apie studijas studentai individualiai ateina į fakulteto dekanatą, taip pat vykdomi periodiški susirinkimai su studentų grupių seniūnais. Visa tai rodo, kaip svarbu, kad studentai reikštų savo nuomonę, nes, remiantis ja, priimami konkretūs sprendimai.

Pagal studentų atstovybių teikiamus fakultetų geriausių dėstytojų sąrašus Rektorius kasmet išrenka vieną dėstytoją ir jį apdovanoja, skirdamas VU rektoriaus premiją. Tačiau, šių rinkimų vertinimo kriterijai fakultetų lygmeniu nėra aiškiai apibrėžti ir neretai jie nėra susiję su dėstytojo pedagogine veikla. Todėl šiuo metu Kokybės vadybos centras su studentais ir kitais bendruomenės nariais baigia parengti geriausio VU dėstytojo rinkimo procedūrą ir kriterijus, kuriais remiantis kasmet būtų renkamas ir apdovanojamas geriausias metų dėstytojas. Kiekvienas Universiteto padalinys, jo administracija, darbuotojai ir studentai galės siūlyti savo kandidatą pateikdami argumentaciją, kodėl konkretus asmuo vertas tokio pripažinimo. O vertinimo komisija, į kurios sudėtį įeis ir studentų atstovas, remsis ir studentų apklausos apie kandidato dėstomus dalykus rezultatais.

13. Kur galima susipažinti su apklausų rezultatais?

Apibendrinti apklausų rezultatai skelbiami VU KVC tinklalapyje www.kvc.cr.vu.lt, skiltyje „Apklausų apie studijų kokybę rezultatai“.

14. Kur kreiptis iškilus klausimams, techniniams nesklandumams pildant klausimynus?

Visuomet galite rašyti elektorinius laiškus adresu kokybesvadyba@cr.vu.lt arba skambinti tel. nr. +370 5 2687160. Norite užsukti į svečius? Mielai kviečiame! Vilniaus universiteto centrinė administracija (Universiteto g. 3, 120 kab.)