Jūs sakėte - daroma

STUDIJŲ PROGRAMŲ TOBULINIMAS ATSIŽVELGIANT Į STUDENTŲ APKLAUSŲ REZULTATUS

Studentai, kaip viena didžiausių studijų kokybe suinteresuotų pusių, bendradarbiaudami su dėstytojais ir akademinių padalinių administracija, gali padėti nustatyti kylančias studijų kokybės problemas bei prisidėti ieškant jų sprendimo.

Vienas iš būdų, sudarantis galimybę visiems studentams tiesiogiai dalyvauti studijų tobulinimo procesuose – grįžtamojo ryšio apie studijas teikimas, išsakant savo nuomonę Universiteto organizuojamose studentų apklausose ar kitomis formomis.

Todėl, įgyvendinant vieną iš VU Kokybės vadybos centro veiklų – kaupti, sisteminti ir universiteto bendruomenėje skleisti informaciją apie įvairių universitetinės veiklos sričių kokybės tobulinimo geriausias patirtis Universitete, šioje skiltyje kviečiame fakultetus pateikti informaciją apie studijų programų tobulinimą – konkrečius veiksmus ir priemones, kurios buvo ar yra atliekamos atsižvelgiant į studentų nuomonę ir pagrįstus lūkesčius.

 » Fakultetų pateikta informacija apie studijų programų tobulinimą.