VU Studijų kokybės vadybos sistema

                                

PROJEKTAS "VILNIAUS UNIVERSITETO VIDINĖS STUDIJŲ KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS KŪRIMAS IR ĮGYVENDINIMAS"

Projektas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų laikotarpio Žmoniškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ VP1-2.1.-ŠMM-04-K priemonę „Studijų sistemos efektyvumo didinimas“ iš Europos socialinio fondo lėšų.

Projekto tikslas - užtikrinti sistemingą ir nuolatinį Universiteto studijų ir jų kokybei įtaką darančių  veiklų kokybės tobulinimą bei konsoliduoti ir koordinuoti bendruomenės pastangas.

  • Mokslinių tyrimų aplinka ir mokslo rezultatais bei mokymosi paradigma grįstos studijos,
  • Atvirumas ir tarptautiškumas, 
  • Atsakomybė ir pasitikėjimas, 
  • Nuolatinis gerinimas ir kaita.
Projekto įgyvendinimo trukmė - 24 mėn. Projekto pradžia 2011 m. liepos 12 d. Projekto pabaiga - 2013 m. gruodžio 30 d.
 
 
 
 
Projekto vykdytojų ir dalyvių komandiruočių atskaitas galite rasti VU vidiniame tinklapyje, Kokybės vadybos skyrelyje, skiltyje "Vidinės studijų kokybės vadybos sistemos kūrimas".