VU Studijų kokybės užtikrinimas

Kokybės kultūros puoselėjimas – strateginis VU tikslas. Universiteto kokybės kultūra, kaip nuolatinio tobulinimo ir teigiamų pokyčių kultūra, yra puoselėjama remiantis Universiteto misijoje įtvirtintomis vertybėmis, Europos aukštojo mokslo erdvės studijų kokybės užtikrinimo nuostatomis, socialinės atsakomybės ir partnerystės principais.

VU studijų kokybės užtikrinimo politika ir kokybės gerinimo strategija (2013-2015 m.)/
Studies quality assurance policy and quality improvement strategy at Vilnius University (2013-2015)

Kokybės vadovas ir procesų diagramos/ Quality handbook and process diagrams

Universitetas diegia ir tobulina įvairius studijų vidinio kokybės užtikrinimo procesus ir procedūras:

Vilniaus universitetas skelbia objektyvią informaciją apie: