Studijų kokybės planavimas

Kokybės planavimas yra vienas iš studijų kokybės vadybos sistemos įdiegimo universitete sėkmės veiksnių bei pagrindas studijų kokybės tobulinimui. LR Studijų ir mokslo įstatyme teigiama, kad aukštojo mokslo institucijų veikla turi būti nuolat tobulinama, atsižvelgiant į savianalizės ir išorinio vertinimo išvadas. Taigi studijų kokybės tobulinimo planai, parengti remiantis savianalizės ir (ar) išorės vertintojų išvadomis, yra strateginio valdymo priemonė, užtikrinanti universiteto akademinių padalinių, studijų programų sėkmingą tobulinimą ir plėtrą.

Metodinius nurodymus studijų kokybės tobulinimo planų rengimui rasite VU vidiniame tinklalapyje, Kokybės vadybos centro skiltyje, skyrelyje "Metodiniai patarimai kokybės užtikrinimui".