VU studijų kokybės stebėsena

Vienas iš studijų kokybės vadybos sistemos veiksmingumą lemiančių veiksnių yra sisteminga studijų kokybės stebėsena, vertinimas, analizė ir rezultatų panaudojimas studijų kokybės tobulinimui.

Siekiant įgyvendinti 2007-2013 metų VU Strateginio veiklos plano studijų kokybės gerinimo priemones ir sukurti visą studijų procesą apimančią studijų kokybės gerinimo ir palaikymo sistemą, buvo patvirtintos studijų kokybės vidinio užtikrinimo stebėsenos sritys bei prioritetiniai parametrai (VU vidinis tinklalapis, nformacinis biuletenis 2008-07-16 Nr. 11 (403)).

Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo nuostatose ir gairėse teigiama, kad universitetas turėtų kaupti, analizuoti ir naudoti informaciją apie savo veiklą. Viena iš priemonių studijų kokybės vertinimui yra grįžtamojo ryšio iš universiteto bendruomenės ir kitų suinteresuotųjų gavimas apie įvairius universiteto veiklos aspektus.

 » Plačiau apie VU naudojamas grįžtamojo ryšio apie studijų kokybę priemones.